Register
A password will be e-mailed to you.

Labrador med apporteret fasankok

De jagtetiske regler er udarbejdet af Danmarks Jægerforbund i samarbejde med vildtforvaltningsrådet fra Naturstyrelsen. Jagtetikken er ikke en lov men retningsregler der anviser, hvordan jagten udøves således at den er i overensstemmelse med god jagtmoral. Respekter derfor jagtens etiske regler.

Læs også: Hvad er god jagtetik for dig

1. Generelle hensyn og hensynet til jagtens omdømme og etiske bæredygtighed

 • Al jagt skal ske i nøje overensstemmelse med gældende lovgivning og under overholdelse af disse jagtetiske regler.
 • Jagt må ikke reduceres til bare at være skydning. Nedlagt vildt skal, så vidt det er muligt, anvendes til føde eller pelsværk, som trofæ eller på anden fornuftig måde. Det gælder også for vildt, som nedlægges efter reglerne i bekendtgørelsen om vildtskader.
 • Uanvendeligt vildt og uanvendelige dele af vildt skal nedgraves eller destrueres.
 • Alle vildtarter er ligeværdige.
 • Behandl nedlagt vildt med respekt og omhu.
 • Skyd ikke, hvis vildtet er på kloshold, så et træffende skud blot vil ødelægge det. Skudt spiseligt vildt er mad og skal behandles derefter!
 • Efterlad naturen, som du fandt den. Tag patronhylstre og andet affald med dig. Jagt må ikke efterlade spor i naturen.
 • Driv ikke jagt på udsat vildt, der har en unaturlig adfærd.
 • Gå ikke på jagt i perioder eller områder, hvor vildtet er trængt, f.eks. i isvintre, i områder med hegn, eller når og hvor vandfugle fælder sving fjer.
 • Udlæg ikke større fodermængder end nødvendigt, så du er sikker på, at der jævnligt ædes op.
 • Fodre ænder kun med korn eller frø og så vidt muligt på land.
 • Sikre dig, at en maksimal andel af foderet ædes af ænderne.
 • Er du nybegynder, lær da af andre, og stil krav til egen og andres adfærd.
 • Yd dit bidrag til bevarelse af vildtet og dets levesteder.
 • Respekter jagtens etikette, dvs. jagtens særlige sprog og jægernes traditionelle omgangsformer (”jagtens Emma Gad”).

2. Hensynet til vildtbestandene

 • Al jagt skal tage hensyn til bestandenes størrelse, således at der kun nedlægges en del af det naturlige bestandsoverskud. Er der tvivl, skal der jages efter forsigtighedsprincippet.
 • Kend dit vildt, og skyd kun, når du ved, hvad du skyder til.
 • Undlad at nedlægge vildt, du ikke ønsker at anvende.
 • Undlad at jage, når vejrliget gør vildtet særligt sårbart.
 • Bidrag til at fremskaffe den nødvendige viden om vildtbestandene:
 • Før jagtjournal, indberet vildtudbyttet, indsend dødfundet vildt til undersøgelse, bidrag til vingeindsamlinger, tilbagemeld ringmærkede fugle etc.
 • Afpas jagthyppighed og afskydning efter terrænets bæreevne. En høj jagtleje eller mange jagtdeltagere berettiger ikke til et højt jagttryk.
 • Et velbeliggende areal berettiger ikke til at nedlægge mere vildt, end arealet selv kan oppebære.
 • Trækkende vildtarter er et fælles gode. Afpas jagten derefter, og udvis fælles ansvar. Ved strand­ og havjagt er den eneste mulige ”vildtpleje” en skånsom beskydning og en hensyntagen til vildtets behov for at raste og fouragere.
 • Begræns forstyrrelserne ved jagten, så vidt det er muligt. Tænk på, at forstyrrelserne ved jagten kan betyde mere for bestandenes trivsel end antallet af nedlagte stykker vildt. Standvildtet bør ikke udsættes for forstyrrende jagtformer (klap­ og drivjagt) mere end tre­fire gange pr. sæson.
  Der bør derfor være mindst tre uger imellem hver jagt på samme lokalitet. Ved trækjagt bør intervallet mellem jagterne være mindst to­tre uger.
 • Sørg for en afbalanceret afskydning af han­ og hundyr samt unge og gamle individer.
 • Forvalt ”dit” vildt og terræn, som du gerne ser dine jagtnaboer forvalter ”deres”.

3. Hensynet til individet, der er genstand for jagten

 • Anvend et hensigtsmæssigt våben og ammunition til den pågældende jagtform. Våbnet skal tilpasses den enkelte jæger, testes og indskydes med god og effektiv ammunition.
 • Opøv dine skydefærdigheder ved jagtrelevant skydetræning, hvor du afprøver forskellige skudafstande, skudvinkler og skudstillinger. Lær på denne måde dine begrænsninger at kende, og respektér dem.
 • Eksperimentér på skydebanen – ikke på jagt!
 • Overhold til enhver tid de anbefalede maksimale skudafstande fastsat for jagt med haglvåben:
  -Råvildt 20 meter
  -Gæs og ræv 25 meter
  -Øvrigt vildt 30 meter
 • Ved bagskud afkortes afstandene med fem meter. Råvildt må ikke skydes i bagskud.
 • Ved riffeljagt:
  -Bør du ikke skyde uden fast anlæg, skyde på afstande over 100 m eller skyde til løbende vildt, medmindre du igennem omfattende jagtrelevant træning har opnået rutine heri.
  -Skyd kun, hvis der er frit skudfelt.
  -Skyd ikke hals­ eller hovedskud, og skyd ikke i ugunstige vinkler.
 • Skyd ikke, hvis der er risiko for, at flere dyr rammes af skuddet.
 • Skyd kun andet skud til et friskt stykke vildt, hvis chancen for et dræbende skud er lige så stor som ved første skud.
 • Hvis det første skud anskyder, skift da ikke til et nyt mål.
 • Forsøg kun at doublere, hvor chancen er oplagt. Doubler aldrig råvildt med hagl.
 • Ved jagt på klovbærende vildt:
  -Skyd ikke til frisk vildt, hvis allerede påskudt vildt ikke ligger synligt forendt.
 • Skyd ikke mere vildt, end at du kan gøre rede for, hvor hvert stykke er faldet, og hvordan det er ramt. Hjælp til med, at alt skudt og anskudt vildt bliver samlet op.
 • Hjælp til med at eftersøge og nedlægge vildt, der er anskudt af andre jægere.
 • Ved haglbøssejagt bør forbruget af patroner ikke overstige tre pr. nedlagt stykke flyvende vildt – og to pr. stykke løbende vildt.
 • Ved riffeljagt bør antal afgivne skud ligge meget tæt på antallet af nedlagte stykker vildt.
 • Hold øje med alt påskudt vildt, så længe det lader sig gøre. Marker så vidt muligt anskudssted og det sted, hvorfra skuddet blev afgivet. Informer hundeførerne præcist om alle detaljer ved skudafgivelsen.
 • Ved havjagt:
  -Forfølg dykkende, anskudte fugle ihærdigt og vedholdende.
  -Skyd ikke til friske fugle under eftersøgning af anskudte.
  -Indstil jagten, hvis opsamlingen vanskeliggøres af vejrliget.
 • Affang anskudt vildt på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde evt. ved fangstskud.

4. Hensynet til andre naturbrugere

 • Som jæger er du ikke alene om at bruge naturen. Udvis venlighed, når du møder andre naturbrugere. Irettesæt ikke unødigt, men vejled, og forklar.
 • Undgå så vidt muligt at lukke skove for offentlig adgang ved afvikling af jagt, opsæt i stedet vejledende skilte.
 • Husk, at andre mennesker typisk ikke er fortrolige med skydevåben. Vis hensyn, og udvis stor forsigtighed, også mht. haglnedfald.
 • Jag ikke, hvor det er til indlysende ulempe for andre.
 • På strand­ og havjagt: Hold forsvarlig afstand til andre brugere – både jægere og øvrige naturbrugere.

5. Hensynet til din medjæger

 • Respekter andre jægeres ret til at gå på jagt.
 • Gør din nabojæger til din ven og samarbejdspartner. Indgå aftaler om jagthyppighed, afskydning og evt. eftersøgning og opsamling af vildt – både af hensyn til jagtglæden og bevarelsen af vildtbestandene.
 • Lukrer ikke på naboens vildtbestande, og afgiv aldrig skud til vildt, der under jagt drives fra naboens terræn ind på dit.
 • Påtal altid jagt, der udøves i strid med lovgivningen eller de jagtetiske regler.
 • Udvis sikker omgang med våben.
 • Vis storsind, hvis der er tvivl om, hvem nedlagt vildt tilkommer.

6. Hensynet til sikkerheden

 • Anvend røde hattebånd eller anden beklædning med lignende farve, og ved haglbøssejagt evt. sikkerhedsbriller.
 • Bær våbnet uladt og knækket/med åben lås og med lodret løb/pibe mellem såterne.
 • Lokaliser naboposter, og få kontakt med dem. Sikkerhedsvinklen skal være mindst 80 grader, og ved risiko for rikochetter skal der udvises særlig forsigtighed.
 • Skyd aldrig lavt mod en uoverskuelig baggrund.
 • Skyd aldrig med riffel uden et sikkert kuglefang.
 • Ved strand­ og havjagt: Anvend moderne sikkerhedsudstyr, og tag ingen unødige chancer.
 • Følg Søsport ens Sikkerhedsrådsanbefalinger:
  -Lær at svømme.
  -Lær at sejle.
  -Lær søens færdselsregler.
  -Hold båden i orden.
  -Hold udstyr og redningsmidler i orden.
  -Undersøg vejrforholdene.
  -Vis hensyn over for store skibe.
  -Ved kæntring – bliv ved båden.
  -Bland ikke spiritus og søsport.
  -Giv ikke anledning til ængstelse:
  Ring hjem.

One Response

 1. Kasper

  Selv om jeg er meget enig i det meste, så synes jeg nu at der er dele der er problematiske:

  “Al jagt skal … gældende lovgivning og under overholdelse af disse jagtetiske regler.”
  Selvrefererende tekster er svære at se som andet end postulat (“Du må kun have en gud”).

  “Alle vildtarter er ligeværdige.”
  … undtagen dem man må jage uden hund (må de godt lide længere?); dem så man først affanger når der er tid; bortset fra rækkefølgen ved paraden, hvor det jo er sjovere at ens bytte ligge først.

  “Doubler aldrig råvildt med hagl.”
  Hvorfor ikke? Er det fordi andet råvildt så ikke kan skydes til 2 gange? Må man så ikke gå på jagt med kun 1 kammer/bockbüchsflinte? Her tænker jeg selvfølgelig på situationer hvor første dyr er stendødt.

  “Driv ikke jagt på udsat vildt, der har en unaturlig adfærd.”
  Er det ikke ok med afskydning eller populationspleje, hvis man alligevel spiser byttet? Det er klart at 100 fasaner der følger efter jægeren er et problem, men en enkelt fasan, der nægter at flyve eller har en infektion, der gør at den flyver i ring, godt kan nedlægges for at ende dens lidelser. Må man så ikke nyde et flot skud og et godt hundearbejde?

  “Respekter jagtens etikette”
  Hvis nogle vil dyrke deres gammelmandsklub er det fint. Men et konsortium, der har fornuftig opførsel, må da gerne spille på mundharmonika for min skyld. Jeg er ikke sikker på at respekten og den gode opførsel forsvinder, bare fordi noget af sproget eller traditionerne gør det. Dem der vil dyrke det gør det bare og det skal vi andre selvfølgelig respektere, men ikke tvinges til.

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj